Telefón: 02 / 622 568 966


SPOKOJNÝ ŽIVOT
PRE nÁS VŠETkÝCH
"Vyšším princípom je, aby sme sa spoločne radovali zo šťastia a života a nie zo vzájomného nešťastia a smrti. Ľudia si pomáhajú spoločne svojou radosťou a nie svojím žiaľom." John Ruskin

O projekte


Zdravie predstavuje najdôležitejšiu hodnotu
Neberme zdravie ako niečo samozrejmé, chránme si ho a udržujme

Politika na Slovensku

Politika ZP mÁ na Slovensku kombinovanÚ povahu

Nemožnosť diskriminovať niekoho z dôvodu ZP je obsiahnutá vo všeobecnej legislatíve „rovnosti“ (napr. Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov či zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou/ Antidiskriminačný zákon) ako aj v ostatných hlavnoprúdových legislatívnych normách (napr. zákon č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce; zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zá- kon; či zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti).

 

postihnutie

 

Druhú líniu tvoria osobitné politiky a opatrenia špecializované pre osoby so ZP programovo sústredené v celonárodnom vládnom dokumente Národný program rozvoja životných podmienok občanov so ZP vo všetkých oblastiach života, ktorý bol spracovaný podľa systematiky OSN Štandardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so ZP (1996) a prijatý vládou SR v roku 2001.

 

Ešte stále platný dokument zaväzuje jednotlivé zodpovedné subjekty k prijímaniu, implementácii, monitoringu a vyhodnocovaniu úloh v politike ZP podľa jednotlivých kompetenčných oblastí. Z inštitucionálneho hľadiska bol od svojho prijatia zastrešovaný na úrovni vlády SR, na účely čoho si zriaďovala svoje poradné orgány, ktoré sa v priebehu rokov menili. Aktuálne bol v roku 2011 ustanovený Výbor pre osoby so ZP Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Výbor sa vo svojej činnosti vý- znamne opiera o záväzky vyplývajúce z OSN Dohovoru o právach osôb so ZP a Opčného protokolu, ktoré Slovensko ratifikovalo 25. júna 2010. Pod gesciou Výboru sa v súčasnosti pripravuje nový programový dokument, ktorý by mal špecifikovať národnú doktrí- nu v politike ZP opierajúc sa o ratifikovaný OSN Dohovor a nahradiť pôvodný Národný program z roku 2001..INFORMÁCIE

OCHRANA ZP

Hlavným zdrojov príjmu na pokrývanie životných nákladov osôb so ZP bývajú v absolútnej väčšine sociálne dávky.

pokračovanie

PROJEKT

Svetová správa o zdravotnom postihnutí prispieva k nášmu pochopeniu ZP a jeho vplyvu na jednotlivca i spoločnosť. Zdôrazňuje rozličné prekážky, s ktorými sa ľudia so ZP stretávajú. .

pokračovanie

 

ustredie