Telefón: 02 / 622 568 966


SPOKOJNÝ ŽIVOT
PRE nÁS VŠETkÝCH
"Vyšším princípom je, aby sme sa spoločne radovali zo šťastia a života a nie zo vzájomného nešťastia a smrti. Ľudia si pomáhajú spoločne svojou radosťou a nie svojím žiaľom." John Ruskin

O projekte


Zdravie predstavuje najdôležitejšiu hodnotu
Neberme zdravie ako niečo samozrejmé, chránme si ho a udržujme

O projekte

ZdravotnÉ postihnutie a jeho sÚvislosti v kontexte.

Svetová správa o zdravotnom postihnutí, ktorú v roku 2011 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len SZO) v spolupráci so Svetovou bankou, uvádza, že asi 15% svetovej populácie - čiže viac než jedna miliarda ľudí - žije s nejakou formou zdravotného postihnutia (ďalej len „ZP“). 50% z nich je starších než 60 rokov. 2 - 4% z nich má takú formu ZP, ktorá významne obmedzuje ich každodenný život a fungovanie. Globálna prevalencia ZP sa oproti posledným odhadom z roku 1970 zvýšila asi o 5%. Spôsobené je to na jednej strane predlžovaním strednej dĺžky dožitia svetovej populácie, čo zvyšuje výskyt chronických neprenosných ochorení, na druhej zlepšovaním možnosti diagnostiky, kontroly a evidencie ZP. Svetová správa o zdravotnom postihnutí (ďalej len Správa) prispieva k nášmu pochopeniu ZP a jeho vplyvu na jednotlivca i spoločnosť. Zdôrazňuje rozličné prekážky, s ktorými sa ľudia so ZP stretávajú. Z jednotlivých kapitol Správy sa dozvieme, čo všetko zahŕňa pojem ZP, aká je jeho prevalencia a incidencia v rôznych štátoch, ako sa ZP meria a hodnotí, akú zdravotnú, sociálnu a inú starostlivosť ľudia so ZP potrebujú. Granty môžu získať nadácie poskytujúce pobyty pre seniorov ako aj neziskové organizácie.

 

posthnituie

 

Aj v Európskej Únii (EU) zosilneli aktivity na zlepšenie postavenia tejto skupiny osôb. V Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010-20203 sa hovorí, že jeden zo šiestich ľudí v EU trpí zdravotným postihnutím, čo predstavuje 80 miliónov ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch nemôžu plne zapojiť do spoločnosti a ekonomiky preto, že im v tom bránia bariéry vytvárané vonkajším okolím a názormi na nich. Miera chudoby je u ľudí so zdravotným postihnutím o 70 % vyššia ako priemer, čiastočne z dôvodu obmedzeného prístupu k zamestnaniu. Viac než tretina starých ľudí vo veku nad 75 rokov trpí zdravotným postihnutím, ktoré ich určitým spôsobom obmedzuje, pričom u viac ako 20% ide o výrazné obmedzenie.

 

V spolupráci so spolčnosťou: Eprofi.sk, Hewlett-Packard a I-translators.eu

INFORMÁCIE

OCHRANA ZP

Hlavným zdrojov príjmu na pokrývanie životných nákladov osôb so ZP bývajú v absolútnej väčšine sociálne dávky.

pokračovanie

PROJEKT

Svetová správa o zdravotnom postihnutí prispieva k nášmu pochopeniu ZP a jeho vplyvu na jednotlivca i spoločnosť. Zdôrazňuje rozličné prekážky, s ktorými sa ľudia so ZP stretávajú. .

pokračovanie

 

ustredie