Telefón: 02 / 622 568 966


SPOKOJNÝ ŽIVOT
PRE nÁS VŠETkÝCH
"Vyšším princípom je, aby sme sa spoločne radovali zo šťastia a života a nie zo vzájomného nešťastia a smrti. Ľudia si pomáhajú spoločne svojou radosťou a nie svojím žiaľom." John Ruskin

O projekte


Zdravie predstavuje najdôležitejšiu hodnotu
Neberme zdravie ako niečo samozrejmé, chránme si ho a udržujme

Ciele Projektu

AkČnÝ plÁN mÁ tri zÁkladnÉ ciele:

- Odstrániť bariéry a zlepšiť prístup k zdravotným službám: zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím na rovnakú potrebu rovnakú službu za rovnakých podmienok, plynulo v požadovanom čase, množstve a kvalite.

 

- Posilniť a rozšíriť rehabilitáciu, habilitáciu, pomáhajúce technológie, asistenčné a podporné služby a komunitne založenú rehabilitáciu: vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, aby dosiahli a udržali si optimálnu telesnú, zmyslovú, rozumovú, duševnú alebo sociálnu úroveň funkcií, a tým sa im umožnilo dosiahnutie väčšej nezávislosti. Dôležité je prepojenie služieb zdravotných a sociálnych, ale aj podpora neformálne opatrujúcich osôb, podporované zamestnávanie, možnosti vzdelávania (tak, ako ich definuje Svetová správa o zdravotnom postihnutí). Rehabilitácia zahŕňa opatrenia na zlepšenie alebo obnovenie funkcie alebo funkčného obmedzenia a usiluje o maximálne využitie telesného a duševného potenciálu osôb so zdravotným postihnutím pre nich samotných, ale aj pre spoločnosť.

 

- Zlepšiť zber relevantných a medzinárodne porovnateľných dát o osobách so zdravotným postihnutím a podporovať výskum zdravotného postihnutia a súvisiacich oblastí a služieb, pričom je nevyhnutné prepojiť zdravotné dáta so sociálnymi, aby sa dosiahla kontinuita, efektívnosť, nárokovateľnosť a odstránila duplicita alebo zneužívanie poskytovaných služieb a dávok.

 

handi

INFORMÁCIE

OCHRANA ZP

Hlavným zdrojov príjmu na pokrývanie životných nákladov osôb so ZP bývajú v absolútnej väčšine sociálne dávky.

pokračovanie

PROJEKT

Svetová správa o zdravotnom postihnutí prispieva k nášmu pochopeniu ZP a jeho vplyvu na jednotlivca i spoločnosť. Zdôrazňuje rozličné prekážky, s ktorými sa ľudia so ZP stretávajú. .

pokračovanie

 

ustredie